logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Ełckie Centrum Kultury
logo Ełk
logo BIP

Informacje o naborze

Ogłoszenie Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej Szkoły Artystycznej
Status
Aktualne
Etap
Ogłoszenie
Miejsce pracy
Ełckie Centrum Kultury
Wymiar etatu
1/1
Ilość etatów
1
Wydział
Dział Edukacji Kulturalnej - Szkoła Artystyczna
Ogłoszono dnia
12-09-2023
Termin składania dokumentów
25-09-2023 15:50
Nr ogłoszenia
1/2023
Zlecający
Ełckie Centrum Kultury

Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

Wymagania:


a)  wykształcenie wyższe;

b) praktyczna znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet);

       c) kreatywność i dyspozycyjność;

d     d) doświadczenie w zakresie kierowania zespołem osób;

e     e) dobra organizacja pracy i terminowość;

f      f)   umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne i interpersonalne;

b. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość języka obcego;

b) doświadczenie pracy w instytucji kultury;

c) doświadczenie w prowadzeniu działań i projektów edukacyjnych, animacyjnych lub artystycznych;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres obowiązków:

a) organizowanie pracy podległych pracowników oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa i regulacji wewnętrznych, w szczególności w zakresie: dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż.; sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności działu;

b) planowanie, organizowanie i koordynowanie: oferty działań edukacyjnych, obsługi uczestników zajęć oraz organizacji wydarzeń;

c) planowanie, koordynacja i realizacja wydarzeń kulturalnych: koncertów, wystaw, spotkań autorskich, festynów, obchodów świąt państwowych i innych;

d) przygotowanie scenariuszy i kosztorysów przedsięwzięć oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją;

e) prognozowanie działalności kulturalnej, planowanie działalności Działu Edukacji Kulturalnej Szkoły Artystycznej oraz zrewitalizowanej Hali Bokserskiej im. L. Błażyńskiego, opracowywanie rocznego kalendarza wydarzeń;

f) współpraca z instytucjami partnerskimi, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie dot. realizacji zadań statutowych;

g) pozyskiwanie dodatkowych środków na organizację przedsięwzięć;

h) analiza merytoryczna umów z artystami, agencjami artystycznymi oraz podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie organizacji i obsługi imprez; opracowywanie projektów umów we współpracy z radcą prawnym;

i) monitorowanie potrzeb klientów;

j) nadzór i koordynacja działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie działalności Działu Edukacji Kulturalnej Szkoły Artystycznej.


Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 

1)  list motywacyjny i cv zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Działu Edukacji Kulturalnej – Szkoły Artystycznej oraz zrewitalizowanej Hali bokserskiej im. L. Błażyńskiego przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku na lata 2024-2025;

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

4) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Ełckie Centrum Kultury proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 2) do 3) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

      Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk przez okres najbliższych 12 miesięcy.

      Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru 

......................................................

  1. Podpis kandydata do pracy

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

a. Termin

Wymagane dokumenty:

 

1)  list motywacyjny i cv zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Działu Edukacji Kulturalnej – Szkoły Artystycznej oraz zrewitalizowanej Hali bokserskiej im. L. Błażyńskiego przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku na lata 2024-2025;

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

4) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Ełckie Centrum Kultury proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 2) do 3) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

      Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk przez okres najbliższych 12 miesięcy.

      Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru 

......................................................

  1. Podpis kandydata do pracy
b. Sposób


c. Miejsce

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 25 września 2023 roku do godz. 15:50 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej - Szkoły Artystycznej”:

1) osobiście w sekretariacie Ełckiego Centrum Kultury  pok. nr 30, lub

2) pocztą tradycyjną na adres – Ełckie Centrum Kultury 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47.

Informacje dodatkowe

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk.

Kontakt do Administratora: Telefon: +48 87 621 80 00, Email: sekretariat@eck.elk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: dane.osobowe.elk@gmail.com. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane maksymalnie przez 12 miesięcy po zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Podstawa prawna:

Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465);

 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Julita Bogdanowicz- Franczuk
Osoba, która odpowiada za treść:
Julita Bogdanowicz - Franczuk
Czas publikacji informacji:
13-09-2023 10:06
Wprowadzający informację:
Julita Bogdanowicz-Franczuk
Liczba wyświetleń informacji:
346
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji