logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Ełckie Centrum Kultury
logo Ełk
logo BIP

Zamówienia publiczne

Wynajem placu na organizację i prowadzenie ogródka piwnego podczas imprezy masowej „Festiwal Ełk Ogień & Woda” na terenie plaży miejskiej przy ulicy Parkowej w Ełku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Ełckie Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wynajmu placu na organizację i prowadzenie ogródka piwnego podczas imprezy masowej „Festiwal Ełk Ogień & Woda” w dniu 30 czerwca 2023r. w godzinach 18:00 do 2:00 na terenie plaży miejskiej przy ulicy Parkowej w Ełku.

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Ełckie Centrum Kultury

Ul. Wojska Polskiego 47

19-300 Ełk

NIP 848-11-35-538

Tel. 876218000; fax 876215250

e-mail: sekretariat@eck.elk.pl

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Kierownik działu Programowo-Organizacyjnego Joanna Łapszys tel. 724 222 422

 

2.       Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem placu (na wyłączność) w celu zorganizowania i prowadzenia ogródka piwnego o powierzchni ok. 600 m. kw. w dniu 30 czerwca 2023r. w godz. od 18:00 do 2:00 podczas imprezy masowej „Festiwal Ełk Ogień & Woda” na terenie plaży miejskiej przy ulicy Parkowej w Ełku, w tym:


  • dystrybucja alkoholu niskoprocentowego (piwo) jedynie w kubkach plastikowych,
  • prowadzenie stoisk gastronomicznych,
  • właściwe oznakowanie i zabezpieczenie ogródka piwnego,
  • wydzielenie ogródka piwnego od reszty terenu barierkami lub płotem metalowo-drewnianym
  • zabezpieczenie utrzymania czystości na zajmowanym terenie w trakcie trwania imprezy oraz po jej zakończeniu,
  • zaopatrzeniu stanowiska w gaśnicę śniegową i proszkową

 

3.       Dodatkowe informacje


·         Na wykonanie usługi opisanej powyżej zawarta zostanie umowa,

·         Zamawiający nie zapewnia energii elektrycznej wymaganej do prawidłowego funkcjonowania ogródka piwnego,

·         Zamawiający zapewni sanitariaty w sąsiedztwie ogródka piwnego,

·         Zamawiający nie dopuszcza sprzedaży piwa w butelkach i puszkach ze względów bezpieczeństwa

 

·         Oferent składając ofertę oświadcza tym samym, iż posiada wszelkie koncesje i zezwolenia, które są wymagane do prowadzenia jego działalności w zakresie objętym warunkami zapytania ofertowego,

·         W czasie trwania imprezy Zamawiający nie ma wpływu na funkcjonowanie sklepów i lokali zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu imprezy masowej.

 

    

4.       Zawartość oferty oraz wymagania Zamawiającego dotyczące terminu i formy złożenia ofert:

 

· Zawartość oferty: kwota ryczałtowa brutto.

· Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać do kierownika działu Programowo-Organizacyjnego Joanny Łapszys na adres: joanna.lapszys@eck.elk.pl

· Ostateczny termin składania ofert upływa 31 maja 2023r. do godz. 15:00.

· Wybranie najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 5 czerwca 2023 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – Ełckim Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk

· Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania procedury wyboru oferty w każdym momencie bez podania przyczyny

· Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

5.       Sposób oceny ofert:

 

Najwyższa proponowana kwota – 100%

 

6.       Postanowienia końcowe


· Wyłoniony Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany będzie do zorganizowania i prowadzenia ogródka piwnego w dniu 30 czerwca 2023r. w godz. od  18:00 do 2:00 podczas imprezy masowej „Festiwal Ełk Ogień & Woda” na terenie plaży miejskiej przy ulicy Parkowej w Ełku.

· Z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta umowa w ciągu 10 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników zapytania przez Zamawiającego.

· Najpóźniej 10 dni przed terminem wykonania usługi na podany w umowie numer rachunku Ełckiego Centrum Kultury wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Ełckiego Centrum Kultury kwoty zadeklarowanej w ofercie.

· W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy Zamawiający wezwie do zawarcia umowy kolejnego oferenta, który zaproponował najwyższą kwotę brutto. 

Status
Rozstrzygnięty
Tryb
zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia
Inne
Zamawiający
Ełckie Centrum Kultury
Termin składania ofert / wniosków
31-05-2023 15:00
Termin otwarcia ofert / wniosków
31-05-2023 15:30
Data ogłoszenia
22-05-2023

Załączniki

1. 720956253_Zapytanie cenowe.pdf (619.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 22-05-2023 12:00 | Data wytworzenia informacji: 22-05-2023
2. 797235024_Notatka zapytanie cenowe - ogródki piwne.pdf (271.1 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 05-06-2023 11:20 | Data wytworzenia informacji: 05-06-2023

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Joanna Łapszys
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Łapszys - kierownik działu Programowo - Organizacyjnego
Czas publikacji informacji:
05-06-2023 11:21
Wprowadzający informację:
Joanna Łapszys
Liczba wyświetleń informacji:
240
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji