logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Ełckie Centrum Kultury
logo Ełk
logo BIP

Zamówienia publiczne

Wykonanie prac w zakresie zabezpieczenia medycznego podczas imprezy masowej „Koncerty na plaży miejskiej” na plaży miejskiej przy ul. Parkowej 2

Ełckie Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania prac w zakresie zabezpieczenia medycznego podczas imprezy masowej „Koncerty na plaży miejskiej” na plaży miejskiej przy ul. Parkowej 2 w Ełku w dniach 28 czerwca/29 czerwca 2024 roku w godzinach 18:00-01:00.

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

Ełckie Centrum Kultury

ul. Wojska Polskiego 47

19-300 Ełk

NIP 848-11-35-538

Tel. 87 621 80 00

e-mail: sekretariat@eck.elk.pl

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Kierownik Działu Programowo-Organizacyjnego Joanna Łapszys tel. 724 222 422

 

2.       Opis przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest:

·   Zabezpieczenie medyczne podczas imprezy masowej „Koncerty na plaży miejskiej” na plaży miejskiej przy ul. Parkowej 2 w Ełku w dniach 28 czerwca/29 czerwca 2024 roku w godzinach 18:00-01:00. Zabezpieczenie medyczne polegać będzie na oddelegowaniu na teren wydarzenia zespołu ratownictwa medycznego, w którego skład wchodzi: ambulans wraz z dwoma ratownikami medycznymi oraz jeden patrol pieszy składający się z dwóch ratowników medycznych.

·        

Zabezpieczenie medyczne imprezy obejmować będzie:

- Pierwszą pomoc na miejscu zdarzenia, medyczne czynności ratunkowe, zabezpieczenie pacjenta i stabilizację funkcji życiowych w miejscu i czasie trwania wydarzenia

- Udzielenie pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia nagłych zachorowań i / lub obrażeń typowych dla pomocy doraźnej w miejscu i czasie trwania wydarzenia

- Opieka medyczna sprawowana będzie nad uczestnikami i widzami, którzy doznali obrażeń i / lub u których wystąpiło nagłe zagrożenie zdrowotne w miejscu i podczas trwania wydarzenia

 

3.       Zawartość oferty oraz wymagania Zamawiającego dotyczące terminu i formy złożenia ofert:

 

·         Zawartość oferty: kwota brutto za wykonanie całości usługi

·         Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać do kierownika Działu Programowo-Organizacyjnego Joanny Łapszys na adres: joanna.lapszys@eck.elk.pl

·         Ostateczny termin składania ofert upływa 20 maja 2024 roku do godz. 12:00 w południe.

·         Wybranie najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 21 maja 2024 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – Ełckim Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk

·         Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania procedury wyboru oferty w każdym momencie bez podania przyczyny

·         Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

4.       Sposób oceny ofert:

 

Najniższa proponowana kwota – 100 %

 

5.       Postanowienia końcowe

 

·       Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do wykonania prac w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas imprezy masowej „Koncerty na plaży miejskiej” na plaży miejskiej przy ul. Parkowej 2 w Ełku w dniach 28 czerwca/29 czerwca 2024 roku w godzinach 18:00-01:00.

·         Z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta umowa w ciągu 20 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników zapytania przez Zamawiającego.

·         W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy Zamawiający wezwie do zawarcia umowy kolejnego oferenta, który zaproponował najniższą kwotę brutto.

·         Zamawiający zobowiązuje się uiścić opłatę za przedmiot rozpoznania cenowego w terminie 14 dni od dnia zakończenia imprezy masowej na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

 

Status
Rozstrzygnięty
Tryb
nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Zamawiający
Ełckie Centrum Kultury
Termin składania ofert / wniosków
20-05-2024 12:00
Termin otwarcia ofert / wniosków
21-05-2024 12:00
Data ogłoszenia
13-05-2024

Załączniki

1. 915188018_Zapytanie ofertowe zabezpieczenie medyczne.pdf (96.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 13-05-2024 15:28 | Data wytworzenia informacji: 13-05-2024

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Joanna Łapszys
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Łapszys - kierownik działu Programowo - Organizacyjnego
Czas publikacji informacji:
22-05-2024 15:02
Wprowadzający informację:
Joanna Łapszys
Liczba wyświetleń informacji:
33
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji