logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Ełckie Centrum Kultury
logo Ełk
logo BIP

Zamówienia publiczne

Zamówienie dostawy wyposażenia do Ełckiego Centrum Kultury na potrzeby realizacji projektu PR/1/036/2018 : Część 1: System dźwiękowy / Część 2: Wyposażenie video


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówienia o wartości powyżej 50.000,00 PLN (netto) do 130.000,00 PLN (netto)

 

1. Zamawiający:

Ełckie Centrum Kultury

ul. Wojska Polskiego 47

19-300 Ełk

NIP: 848-11-35-538

REGON: 000687400

tel.: 87 621 80 05

fax: 87 621 52 50

e-mail: sekretariat@eck.elk.pl

 

2. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie dotyczy dostawy wyposażenia do Ełckiego Centrum Kultury na potrzeby realizacji projektu PR/1/036/2018, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, w tym:

Część 1: System dźwiękowy

Część 2: Wyposażenie video

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy będącego Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zapytania.

 

Kody CPV

32342410-9 Sprzęt dźwiękowy

32321200-1 Urządzenia audiowizualne

30214000-2 Stacje robocze

31224400-6 Kable przyłączeniowe

32323000-3 Monitory wideo

32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

32341000-5 Mikrofony

 

3. Warunki udziału w postępowaniu:

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 

1)    nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

UWAGA: Wykonawca musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero – jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz należy dołączyć takie dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wszystkich warunków wymaganych w zapytaniu ofertowym lub do udzielenia dodatkowych wyjaśnień.

 

3a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

 

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 1.

3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie pkt. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

- Art. 7 ust. 9. Przepisy ust. 1–8 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

 

4. Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od daty podpisania umowy.

 

 

5.  Sposób przygotowania oferty:

 

1.    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.

2.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w liczbie dwóch części.

3.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana w sposób czytelny.

4.    Oferta powinna zostać złożona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

5.    Do oferty należy dołączyć:

a)    Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2);

b)    Upoważnienie do podpisania oferty (o ile dotyczy).

6.    Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawiane w formie oryginałów. W przypadku oferty składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. Bazę konkurencyjności, e-mail) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

7.    Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz podana jako cena brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

8.    W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

9.    Zamawiający dopuszcza możliwość poprawy oferty tylko w przypadku:

- oczywistych omyłek pisarskich,

- oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

 

6.    Kryterium oceny ofert: 100% cena (brutto) – Zamawiający dokona oceny oferty i wyboru dla każdej części oddzielnie

 

1.    Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem spełniania warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) i dołączone do oferty załączniki.

2.    Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

a)  jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;

b)  zostanie złożona po terminie składania ofert;

c) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń;

d)  zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3.    W przypadku stwierdzenia powiązań, o których mowa w pkt 3 Zapytania ofertowego oraz przesłanek opisanych w pkt 3a, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.

4.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

5.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania kolejnej oferty (ofert) najkorzystniejszej spośród złożonych ofert.

 

7.    Miejsce, termin i sposób składania ofert:

 

1. Ofertę należy złożyć:

- osobiście w Ełckim Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk lub

- pocztą/kurierem pod w/w adres lub

- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@eck.elk.pl

- poprzez Bazę konkurencyjności.

Datą złożenia oferty jest data dostarczenia oferty do zamawiającego.

 

2. Termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 14.12.2022r. do godz. 12:00.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

3. Oferty składane osobiście w Ełckim Centrum Kultury lub listownie powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na dostawę wyposażenia do Ełckiego Centrum Kultury”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Oferenta.

4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

 

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie drogą elektroniczną wszystkich Oferentów, których oferty zostały złożone w terminie i nie zostały odrzucone z postępowania. Dodatkowo Informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

 

9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)    unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny,  

b)    żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców lub uzupełnienia nieprzedłożonych dokumentów i oświadczeń,

c)     zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

 

10.  Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą:

Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Projektu – Martą Lipińską, adres e-mail: marta.lipinska.elk@gmail.com

 

11.  Klauzula informacyjna:

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk, zwane dalej w skrócie Administratorem.

2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Ełckiego Centrum Kultury - Aneta Werla.

3. Kontakt do Administratora: telefon: +48 87 621 52 50, e-mail: sekretariat@eck.elk.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w projekcie czynności kontrolnych i audytowych.

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim

8. Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

9. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym, mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie oraz wykonanie umowy.

 

12.  Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy, Załącznik nr 1 do Umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Status
Unieważniony
Tryb
nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Inne
Zamawiający
Ełckie Centrum Kultury
Termin składania ofert / wniosków
14-12-2022 12:00
Termin otwarcia ofert / wniosków
14-12-2022 12:00
Data ogłoszenia
02-12-2022

Załączniki

1. 1700394375_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wyposażenie.pdf (313.8 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 02-12-2022 17:54 | Data wytworzenia informacji: 02-12-2022
2. 1308109363_opis przedmiotu zamówienia_załącznik nr 1 do Umowy.pdf (680.3 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 02-12-2022 17:54 | Data wytworzenia informacji: 02-12-2022
3. 694470159_Załącznik nr 3 wzór umowy.pdf (512.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 02-12-2022 17:54 | Data wytworzenia informacji: 02-12-2022
4. 359439634_Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań.pdf (367.8 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 02-12-2022 17:54 | Data wytworzenia informacji: 02-12-2022
5. 386891821_zapytanie ofertowe.pdf (3.9 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 02-12-2022 17:54 | Data wytworzenia informacji: 02-12-2022
6. 263240858_zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (385.7 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 17-12-2022 15:21 | Data wytworzenia informacji: 17-12-2022

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Joanna Łapszys - kierownik działu Programowo - Organizacyjnego
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Lipińska
Czas publikacji informacji:
17-12-2022 15:21
Wprowadzający informację:
Joanna Łapszys
Liczba wyświetleń informacji:
103
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji