logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Ełckie Centrum Kultury
logo Ełk
logo BIP

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert na wynajem powierzchni reklamowej pod ekspozycję treści reklamowych na froncie budynku Ełckiego Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 47 wersja z dnia 17-11-2022 14:59

Ełckie Centrum Kultury (dalej również jako: „Wynajmujący”) z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk) przekazuje pod wynajem powierzchnię pod ekspozycję treści reklamowych na froncie budynku na warunkach opisanych poniżej.

 

Opis przedmiotu najmu oraz warunków najmu:

 1.       Przedmiotem najmu jest powierzchnia reklamowa pod ekspozycję treści reklamowych na froncie budynku Ełckiego Centrum Kultury.

 2.       Na przedmiotowej powierzchni 64 m² ,możliwa jest instalacja nośnika reklamowego w formacie (siatka): 7,80m (szerokość) x 7,80m (wysokość). Powierzchnia  jest przygotowana (okotwiczona) do zawieszenia baneru reklamowego.

 3.       Reklama nie może:

a)       dotyczyć towarów, których reklama jest zabroniona,

b)      naruszać znaków towarowych osób trzecich,

c)       być niezgodna z przepisami prawa autorskiego,

d)      być niezgodna z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

e)      naruszać dóbr osobistych osób trzecich,

f)        stanowić obrazy porządku publicznego, czy też godzić w dobre obyczaje,

a)       reklam powodujących negatywne skutki dla wizerunku Wynajmującego.

 

4.       Najemca zobowiązany jest do przedłożenia projektu reklamy Wynajmującemu w celu akceptacji.

5.       Wszelkie koszty związane z ekspozycją reklamy, tj. montażem i demontażem reklamy  ponosi we własnym zakresie Najemca.

6.       Najemca odpowiada za wszelkie uszkodzenia przedmiotu najmu związane z montażem, ekspozycją i demontażem reklamy, dokonane na terenie Ełckiego Centrum Kultury.

 

7.       Z tytułu najmu powierzchni reklamowej Najemca będzie uiszczał miesięczny czynsz w wysokości min 3 500 zł netto + VAT (słownie: trzy tysiące złotych netto + VAT).

 

8.       Czas wynajmu ustalony zostanie na podstawie umowy zawartej między Wynajmującym a Najemcą.

 

9.       Pisemne oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2022r. drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@eck.elk.pl, na załączonym formularzu (załącznik nr.1)

 

10.   Oferta najmu powinna zawierać:

- nazwisko i imię oferenta lub nazwę jednostki składającej ofertę

- adres zamieszkania lub siedzibę ( numer telefonu)

- rodzaj prowadzonej działalności,

- proponowaną stawkę czynszu miesięcznego netto za powierzchnię reklamową  (również słownie),

- określenie preferowanego terminu wynajmu (w pełnych miesiącach)

- podpis oferenta,

 

11.   W przypadku złożenia równorzędnych ofert zostaną przeprowadzone negocjacje w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

 

12.   Kryterium wyboru oferty: najwyższa proponowana cena czynszu miesięcznego netto.

 

13.   Wynajmujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

14.   Umowa będzie zawierana na okres minimum sześciu miesięcy począwszy od 1 stycznia  2023r.

 

15.   W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

a.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych   w Ełckim Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.

b.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.

c.       Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia czynności kontrolnych i audytowych.

d.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

e.       Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.

 

16.   Szczegółowych informacji w sprawie wynajmu powierzchni udziela:

Agnieszka Różańska – pracownik działu Programowo - Organizacyjnego,  tel. 606 439 085, e-mail: agnieszka.rozanska@eck.elk.pl

Status
Ogłoszony
Tryb
zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia
Usługi
Zamawiający
Ełckie Centrum Kultury
Termin składania ofert / wniosków
15-12-2022 12:00
Termin otwarcia ofert / wniosków
16-12-2022 10:00
Data ogłoszenia
17-11-2022

Załączniki

1. 36135900_formularz ofertowy BIP.doc (758.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 17-11-2022 14:58 | Data wytworzenia informacji: 17-11-2022
2. 642278167_ogloszenie BIP powierzchnia reklamowa 2023.doc (920 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 17-11-2022 14:59 | Data wytworzenia informacji: 17-11-2022